આદિ અનાદિ છે વચન પરિપૂર્ણ વચનથી અધિક નહીં કાંઈ રે, વચન જાણ્યા થકી શુદ્ધ પ્રેમ જાગે ને સુરતા નિર્ગુણમાં સમાય રે … આદિ અનાદિ

કર્મકાંડ એને નડે નહીં જેને આવ્યો વચનનો વિશ્વાસ રે, પગલું ભરે પણ વચન તપાસે ને થઈ રહે ગુરુજીના દાસ રે … આદિ અનાદિ

જનક વિદેહી ભૂલી ગયો ને દીધો જેણે પેઘડે પાવ રે, એક વરસ તેમાં રહ્યો પોતે પછી બદલ્યો વચનનો ભાવ રે … આદિ અનાદિ

દેહ છતાં તેને વિદેહી કીધો, એ વચન તણો પ્રતાપ રે, ગંગાસતી એમ બોલિયાં પાનબાઈ, જેને નહીં ત્રિવિધનો તાપ રે … આદિ અનાદિ

– ગંગા સતી0 views today | 2 total views | 91 words | 0.48 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.