આવે ન જાવે મરે નહિ જનમે

 

દર દિવાર દર્પણ ભયો,
જીસ દેખું તિસ તોય,
કંકર પત્થર કિંકરી,
સબ ભયો આરસી મોય…

આવે ન જાવે મરે નહિ જનમે,
સોહિ નીજ પીવ હમાર હો…
ના પ્રથમ જનમીને જનમું,
ના કોઈ સિરજનહારા હો… આવે ન જાવે

સાધનસિદ્ધિ મુની ના તપસી,
ના કોઈ કરત આચારા હો,
ના ખટ દર્શન ચાર બરનમેં,
ના આશ્રમ વ્યવહારા હો… આવે ન જાવે

ના ત્રીદેવા સોહમ શક્તિ,
નિરાકારસે પારા હો,
શબ્દ અતીત અચલ અવિનાશી,
ક્ષરાક્ષરસે ન્યારા હો… આવે ન જાવે

જ્યોતિ સ્વરૂપ નિરંજન નાહિ,
ના ઓમ ઓમકારા હો,
ધરતી ન ગગન પવન ન પાની,
ના રવિ ચંદા તારા હો… આવે ન જાવે

હૈ પ્રગટ પર દિસત નાહિ,
સદગુરૂ સેન સહારા હો,
કહે કબીર સરવહી સાહેબ,
પરખો પરખનહારા હો… આવે ન જાવે

 

– સંત કબીર0 views today | 8 total views | 100 words | 0.53 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.