હે જી તારા આંગણિયા પુછીને જે કોઈ આવે રે, આવકારો મીઠો…આપજે રે જી… હે જી તારે કાને સંકટ કોઈ સંભળાવે રે, બને તો થોડું… કાપજે રે જી………

માનવીની પાસે કોઈ….માનવી ન આવે…રે……(૨) તારા દિવસની પાસે દુ:ખિયાં આવે રે -આવકારો મીઠો…. આપજે રે….જી…. ૧.

કેમ તમે આવ્યા છો ?…એમ નવ કે’જે…રે……(૨) એને ધીરે એ ધીરે તું બોલવા દેજે રે -આવકારો મીઠો… આપજે રે….જી…. ૨.

વાતું એની સાંભળીને…આડું નવ જોજે….રે……(૨) એને માથૂં એ હલાવી હોંકારો દેજે રે -આવકારો મીઠો… આપજે રે….જી…. ૩.

‘કાગ’ એને પાણી પાજે…સાથે બેસી ખાજે..રે….(૨)
એને ઝાંપા એ સુધી તું મેલવા જાજે રે -આવકારો મીઠો…
આપજે રે….જી…. ૪.6 views today | 247 total views | 100 words | 0.53 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.