દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું ને એવું કરવું નહિ કામ રે, આપણી વસ્તુ ન જાય અવસ્થા ને એ જવાનું લેવું નહિ નામ રે … દળી દળીને.

સેવા કરવી છેલ્લા જનમવાળાની ને ભજનમાં જોવા સંસ્કાર રે, જોવા પૂરવનું પુરૂષારથ હોય એહનું ને તો મેળવવો વાતનો એકતાર રે …. દળી દળીને.

વિષયવાળાને આ વાત ન કહેવી, ને એથી રાખવું અલોપ રે, દેખાદેખી એ મરને કંઠી બંધાવે, ને શુદ્ધ રંગનો ચડે ના ઓપ રે … દળી દળીને.

ઉત્તમ જો કર્મ કરે ફળની આશાએ ને એવાને ન લાગે હરિનો લેશ રે, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે એઓ ક્યાંથી ભાળે અખંડ દેશ રે … દળી દળીને.

– ગંગા સતી0 views today | 1 total view | 100 words | 0.53 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.


Download:-