ગુપત રસ આ જાણી લેજો

ગુપત રસ આ જાણી લેજો પાનબાઈ! જેથી જાણવું રહે નહિ કાંઈ, ઓઘ રે આનંદના કાયમ રહે, ને સેજે સંશય બધા મટી જાય … ગુપત.

શુરવીર થૈને સંગ્રામે ચડવું પાનબાઈ, માયલું મન ફરી ઊભું ન થાય; કેવળ ભક્તિને તમે એમ પામો પાનબાઈ, જેથી જનમ મરણ સહેજે મટી જાય … ગુપત.

પરપંચનાં તોડી નાખો પડલ પાનબાઈ, તો તો પચરંગી પાર જણાય; જથારથ પદને જાણ્યા પછી પાનબાઈ, ભાવ કભાવ મનમાં નહિ થાય … ગુપત.

મેદાનમાં હવે મામલો મચાવો પાનબાઈ, ભજન કરો ભરપૂર, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે, વરસાવો નિર્મળ નર … ગુપત.

– ગંગા સતી
Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *