હાં રે દાણ માંગે કાનુડો દાણ માંગે હાં રે તારી મોરલીના બોલ વાગે … કાનો દાણ માંગે.

હાં રે કાન કિયા મુલકનો સૂબો, હાં રે મારા મારગ વચ્ચે ઊભો … કાનો દાણ માંગે

હાં રે કાન કિયા મુલકનો રસિયો, હાં રે મારા મારગ વચ્ચે વસિયો … કાનો દાણ માંગે

હાં રે કાન કિયા મુલકનો દાણી, હાં રે મારી નવરંગ ચુંદડી તાણી … કાનો દાણ માંગે

હાં રે કાન કિયા મુલકનો મહેતો, હાં રે મારા મારગ વચ્ચે રહેતો … કાનો દાણ માંગે

હાં રે કાન જળ જમુનાને આરે, હાં રે એમાં કોણ જીતે કોણ હારે … કાનો દાણ માંગે

હાં રે કાન નથી સાકર નથી મેવા, હાં રે ખાટી છાશમાં શું આવ્યો લેવા … કાનો દાણ માંગે

હાં રે મહેતા નરસિંહના સ્વામી મુરારિ, હાં રે તમે લૂંટો મા દા’ડી દા’ડી … કાનો દાણ માંગે

– નરસિંહ મહેતાDisclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.


0 views today | 1 total view | 128 words | 0.67 pages | read in 1 mins

Download:-