ઝીલવો જ હોય તો રસ ઝીલી લેજો પાનબાઈ, પછી પસ્તાવો થાશે રે; અગમ અગોચર રસનું નામ છે, એ તો પુરણ અધિકારીને ઠેરાશે … ઝીલવો જ હોય

માન રે મેલ્યા પછી રસ તમને મળશે પાનબાઈ! જુઓને વિચારી તમે મનમાં રે, દૃશ્ય પદારથ નથી રે’વાના પાનબાઈ, સુણો ચિત્ત દઈને વચનમાં રે… ઝીલવો જ હોય.

આ તો ગુંજાનો લાડવો પાનબાઈ, અહંભાવ ગયા વિના ન ખવાય રે. કોટિ જનમની મટાડો ઝંખના ત્યારે, જાતિ રે પણું વયું જાય … ઝીલવો જ હોય.

દૃષ્ટિ રાખો ગુપત ચાખો પાનબાઈ, તો તો સહેજે આનંદ વરતાય રે, ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે પાનબાઈ, આપમાં આપ મળી જાય … ઝીલવો જ હોય.

– ગંગા સતી0 views today | 1 total view | 101 words | 0.53 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.