1 જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ, સામાસામી બેઠાં ધૂડ, કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે, તો આગળ જઈ ચાંચ જ ધરે. અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવાં ડાહ્યાં ક્યાંથી થયા?

2 પશુ મૂઓ કો ભૂત ન થાય, અખા માણસ કેમ અવગત થાય?

3 મરતા પહેલાં જાને મરી, પછી જે રહેશે તે હરિ!

4 હરિજનને ગ્રહ શું કરે? જે ગ્રહ બાપડા પરવશ ફરે!

5 કાણો શૂક્ર ને લૂલો શનિ, બ્રહસ્પતિએ સ્ત્રાળ ખોઈ બાપડી!

6 આપોઆપમાં ઊઠી બલા, એક કહે રામ ને એક કહે અલા!

7 શ્વાન શ્વપચ ગૌબ્રાહ્મણ જોય, રામ થકી અળગો નહિ કોય!

8 આભડછેટ અંત્યજની જણી, બામણ વાણિયા કીધા ધણી!

9 ઊંચમાં રામ બમણો નથી ભર્યો અને નીચ પિંડ ઠાલો નથી કર્યો!

10 કહે અખો સહુ કો સુણો, જો આણો માયા અંતને, તો આપોપું ઓળખો, સેવો હરિ-ગુરુ-સંતને!

11 નાથ નિરંજન ગ્રંથ કરતા, અખો તે નિમિત્ત માત્ર, જેમ વાજું દીસે વાજતું, પણ વજાડે ગુણપાત્ર!

12 હું તો જેમ દારની પૂતળી, તે ચાળા કરે અપાર, પણ કાષ્ઠમાં કાંઈયે નથી, એ તો કળ ચાંપે સૂત્રધાર!

-અખા ભગત0 views today | 31 total views | 152 words | 0.8 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.