જ્યાં લગી લાગ્યાનો ભય રહે મનમાં, ત્યાં લગી ભગતિ ન થાય રે, શરીર પડે વાકો ધડ લડે, સોઈ મરજીવા કહેવાય રે … જ્યાં લગી

પોતાનું શરીર માને નહીં મનનું, શરીરના ધણી મટી જાય રે, સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવે ત્યારે પૂરણ નિજારી કહેવાય રે … જ્યાં લગી

નવધા ભક્તિમાં નીર્મળ રહેવું ને મેલી દેવી મનની તાણાતાણ રે, પક્ષાપક્ષી નહીં હરિ કેરા દેશમાં એનું નામ જ પદની ઓળખાણ રે … જ્યાં લગી

અટપટો ખેલ આ ઝટપટ સમજાય ના એ તો જાણવા જેવી છે વાત રે, ગંગા સતી એમ બોલિયા પાનબાઈ, ત્યારે મટી જાયે સાચે જાત રે … જ્યાં લગી

– ગંગા સતી0 views today | 1 total view | 96 words | 0.51 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.


Download:-