કળજુગ આવ્યો હવે કારમો રે, તમે સુણજો નર ને નાર, ભક્તિ ધરમ તે માંહે લોપાશે, રહેશે નહિ તેની મર્યાદ …. કળજુગ.

ગુરુજીના કીધાં ચેલો નહીં માને ને ઘેરઘેર જગાવશે જ્યોત નર ને નારી મળી એકાંતે બેસશે, ને રહેશે નહિ આત્મ ઓળખાણ … કળજુગ.

વિષયના વેપારમાં ગુરુજીને વામશે, જૂઠાં હશે નર ને નાર, આડ ધરમની ઓથ લેશે, પણ રાખે નહિ અલખ ઓળખાણ … કળજુગ.

એક બીજાના અવગુણ જોવાશે ને કરશે તાણવાણ રે, કજીયા કલેશની વૃદ્ધિ થાશે ત્યારે, નહિ આવે ધણી મારો દ્વાર …. કળજુગ.

સાચા મારા ભઈલા અલખ આરાધે ને ધણી પધારે એને દ્વાર રે, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે, તમે કરજો સાચાનો સંગ … કળજુગ.

– ગંગા સતી0 views today | 0 total views | 104 words | 0.55 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.