કળજુગમાં જતિ સતી સંતાશે ને કરશે એકાંતમાં વાસ રે, કુડા ને કપટી ગુરુ ને ચેલા પરસ્પર નહીં વિશ્વાસ રે … કળજુગમાં

ગુણી ગુરુ ને ચતુર ચેલો પણ બેયમાં ચાલશે તાણાવાણ રે, ગુરુના અવગુણ ગોતવા માંડશે ને ગાદીના ચાલશે ઘમસાણ રે … કળજુગમાં

ચેલકો બીજા ચેલા પર મોહશે ને પોતે ગુરુજી થઈને બેસે રે, ગુરુની દિક્ષા લઈ શિક્ષા ન માને જ્ઞાન કે ગમ નહીં લેશ રે … કળજુગમાં

ચેલો ચેલા કરી કંઠીઓ બાંધશે ને બોધમાં કરશે બકવાદ રે, પેટને પોષવા ભીખીને ખાશે ને પુરુષાર્થમાં પરમાદ રે … કળજુગમાં

ધનને હરવા છળ કરશે ને નિતનવા ગોતશે લાગ રે, આસન ઉથાપી કરશે ઉતારા ને વિષયમાં એને અનુરાગ રે … કળજુગમાં

વાદવિવાદ ને ધરમકરમમાં ચૂકશે નહીં કરતા એ હાણ રે, ગંગાસતી કહે એવાથી ચેતજો કલજુગના જાણી પરમાણ રે … કળજુગમાં

– ગંગાસતી0 views today | 4 total views | 122 words | 0.64 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.