ફૂલ કહે ભમરાને, ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં : માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં.

કાલિન્દીના જલ પર ઝૂકી પૂછે કદંબડાળી: યાદ તેની બેસી અહીં વેણુ વાતા’તા વનમાળી ?

લહર વમળને કહે, વમળ એ વાત સ્મરે સ્પંદનમાં : માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં…

શિર પર ગોરસમટુકી, મારી વાટ ન કેમે ખૂટી, અબ લગ કંકર એક ન લાગ્યો ગયાં ભાગ્ય મુજ ફૂટી;

કાજળ કહે આંખોને, આંખો વાત વહે અંસુઅનમાં : માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં.

-હરીન્દ્ર દવેDisclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.


0 views today | 36 total views | 66 words | 0.35 pages | read in 0 mins

Download:-