પદમાવતીના જયદેવ સ્વામી તેનો પરિપૂર્ણ કહું ઈતિહાસ રે, એકાગ્ર ચિત્તે તમે સાંભળજો પાનબાઈ, એ તો થયાં હરિનાં દાસજી … પદ્માવતીના.

ગીત ગોવિંદનું જયદેવે કીધું, જેનું નામ અષ્ટપદી કહેવાયજી, પદ પદ પ્રતે ભક્તિરસ પ્રગટ્યો, જેથી પદમાવતી સજીવ થાયજી … પદ્માવતીના.

ગોપીયું ને કૃષ્ણની લીલા લખતાં, જયદેવ રહ્યા જોને સમાય જી, સ્વહસ્તે આવીને ગોવિંદ લખી ગયા, પ્રત્યક્ષ હસ્તપ્રત માંહ્યજી … પદ્માવતીના.

ભક્તિ એવી પરમ પદદાયિની તમને કહું છું, સમજાયજી, ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે પાનબાઈ, તો જીવ મટીને શિવ થાયજી …. પદ્માવતીના.

– ગંગા સતી0 views today | 1 total view | 79 words | 0.42 pages | read in 0 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.