રુમઝુમ રુમઝુમ નેપૂર વાજે, તાળી ને વળી તાલ રે; નાચંતા શામળિયો-શ્યામા, વાધ્યો રંગ રસાળ રે … રુમઝુમ રુમઝુમ

ઝાલ ઝબૂકે રાખલડી રે, મોર-મુગટ શિર સોહે રે; થેઈ થેઈ થેઈ તહાં કરતી કામા, મરકલડે મન મોહે રે … રુમઝુમ રુમઝુમ

કોટિકલા તહાં પ્રગટ્યો શશિયર, જાણે દિનકર ઉદિયો રે; ભણે નરસૈંયો મહારસ ઝીલે, માનિની ને મહાબળિયો રે … રુમઝુમ રુમઝુમ

– નરસિંહ મહેતા0 views today | 0 total views | 58 words | 0.31 pages | read in 0 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.