સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું પાનબાઈ ઉપજે આનંદ કેરા ઓઘ રે, સિદ્ધ અનુભવ જેના ઉરમાં પ્રગટે ને મટી જાય માયા કેરો ક્ષોભ રે … સાનમાં રે

ચૌદ લોકથી વચન છે ન્યારું પાનબાઈ એની તો કરી લો ઓળખાણ રે, યથાર્થ બોધ વચનનો સુણો પાનબાઈ મટી જાય મનની તાણવાણ રે … સાનમાં રે

વચન થકી ચૌદ લોક રચાણાં ને, વચન થકી ચંદા ને સૂરજ રે, વચન થકી રે માયા ને મેદની વચન થકી વરસે સાચા નૂર રે …. સાનમાં રે

વચન જાણ્યું એણે સર્વે જાણ્યું પાનબાઈ ભણવું પડે નહીં બીજું કાંઈ રે, ગંગા સતી એમ કરી બોલ્યાં રે નડે નહીં માયા કેરી છાંય રે …. સાનમાં રે

– ગંગા સતી0 views today | 13 total views | 105 words | 0.55 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.