સરવ કામ છાંડીને
પરથમ શ્રીગુરુ ગોવિન્દ ભજિયે જી;
સકલ કામના – સિદ્ઘિ જેથી,
વારે તેહેને તજિયે. શિક્ષા શાણાને…..

પરોપકાર, પ્રીતિ, મૃદુ વાણી;
મોટા જન તે જાણોજી;
નિર્દય, આપસ્વારથી, જૂઠા;
તે નીચા પરમાણો. શિક્ષા શાણાને…..

ખરી મેહેનતનું દ્રવ્ય જોડિયે,
નીચ નજર ના કરિયે જી;
પાછલથી પસ્તાવો ઉપજે,
હાણ હાંસીથી ડરિયે. શિક્ષા શાણાને…..

વિના વિચાર્યું કામ કરે
તે પાછલથી પસ્તાય જી;
બગડી બૂંદ ન હોજે સઘરે,
મળે ન તક જે જાય. શિક્ષા શાણાને…..

ઋણ કાઢીને ખરચ ન કરિયે,
દાટી ન સહિયે દુ:ખજી;
જેહેવી સંપત તેહેવું ભોજન,
સદા પામિયે સુખ્ખ. શિક્ષા શાણાને……

સુખ આવ્યે છાકી ન જૈયે,
દુ:ખ આવ્યે નવ ડરિયે જી;
આપણાથી અઘિકાંને જોઇને
ગરવ ક્લેશને હરિયે. શિક્ષા શાણાને…..

લાખ ગમાવી સાખ રાખજો, સાખે મળશે લાખ જી;
લાખ ખરચતાં સાખ નહિ મળે, સાખ ગયે સહુ ખાખ.
શિક્ષા શાણાને……

Shiksha Shanane by Dayaram0 views today | 42 total views | 121 words | 0.64 pages | read in 1 mins


Disclaimer: All the stories, poems and images used on this website, unless otherwise noted are assumed to be in the public domain. If you feel your image or story or poem should not be here, please email us to [email protected] and it will be promptly removed.
Note: We do not use any of our content for commercial purpose.